PHP 内置的数组排序方法有哪些?

答案:

  • sort($array); // 数组升序排序
    rsort($array); // 数组降序排序
  • asort($array); // 根据值,以升序对关联数组进行排序
    ksort($array); // 根据键,以升序对关联数组进行排序
  • arsort($array); // 根据值,以降序对关联数组进行排序
  • krsort($array); // 根据键,以降序对关联数组进行排序
0 回复