AngularJS将变量传递给模板

homnis 发布于 2019-06-12 angularjs 最后更新 2019-06-12 21:16 2 浏览

我想将一个变量或文本传递给模板,以便显示模板中的值。 我遇到jsFiddle,显示它正在工作,但它使用ng-repeat。有没有一个简单的方法来做到这一点,而不使用ng-repeat

<div ng-repeat="name in ['John']" ng-include="'partial.html'"></div>
<div ng-repeat="name in ['Jack']" ng-include="'partial.html'"></div>
<script type="text/ng-template" id="partial.html">
   <div>The name is {{ name }}</div>
</script>
已邀请:

fet

赞同来自:

http://jsfiddle.net/f97keutL/

<div ng-controller="ctrl">
   <div ng-include="'partial.html'"></div>
</div>
<script type="text/ng-template" id="partial.html">
   <div>The name is {{ name }}</div>
</script>
JS:
var myApp = angular.module('myApp',[]);
myApp.controller('ctrl', function($scope) {
    $scope.name = "John"; 
});
您只需在范围中设置变量,并包含模板?